Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

ten behoeve van adverteerders van:

Uitgeverij BPM Medica
Funenpark 1E
1018 AK Amsterdam
tel. 020 – 303 45 40

KvK-nummer: 34356648

Artikel 1:  Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht tot het vervaardigen en/of plaatsen van advertenties, advertorials en banners e.d. met promotionele en/of commerciële inhoud in een of meerdere door Uitgeverij BPM Medica B.V. (in licentie) uit te geven magazines en/of op een of meerdere door haar beheerde digitale online platforms zoals websites en andere publicaties. Uitgeverij BPM Medica B.V. is gevestigd te Amsterdam en zal hierna worden aangeduid als “BPM Medica”.
 2. De opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax, per SMS of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Onder “advertenties” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door BPM Medica vervaardigde en/of geplaatste (commerciële) boodschappen met promotionele inhoud in welke vorm dan ook, zoals advertorials, banners e.d.
 5. Onder “magazines” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel alle door BPM Medica (in licentie) uitgegeven tijdschriften, vak- en hobbybladen en andere schriftelijke publicaties alsmede de door BPM Medica beheerde online platforms.
 6. Onder “advertentieruimte” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de naar objectieve maatstaven krachtens de advertentieovereenkomst vast te stellen en door de wederpartij bedongen ruimte voor het plaatsen van een of meerdere advertenties.
 7. Door BPM Medica te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte teksten, opmaak, logo’s, beeldmerken, advertenties, concepten, proefdrukken, vertalingen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d..
 8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.
 10. Indien BPM Medica deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. BPM Medica hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door BPM Medica gedane aanbieding heeft geaccepteerd.
 2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan BPM Medica een opdracht verstrekt, is BPM Medica eerst aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3. Mondelinge afspraken, aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden BPM Medica eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3:  Duur overeenkomsten en opzegging

 1. De advertentieovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur of voor de duur van minimaal 12 achtereenvolgende kalendermaanden of voor een bepaald aantal plaatsingen in een of meerdere magazines van BPM Medica.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, eindigt de overeenkomst na het verstrijken van de overeengekomen duur c.q. het bereiken van het overeengekomen aantal plaatsingen van rechtswege, zonder dat opzegging vereist is.
 3. De overeenkomst voor onbepaalde duur is uitsluitend opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzegging schriftelijk heeft plaatsgevonden.
 4. De aanvangsdatum van de overeenkomst is de eerste dag van de kalendermaand, waarin de (eerste) advertentie wordt geplaatst.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven

 1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van BPM Medica zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft BPM Medica het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De in de aanbiedingen, offertes e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief btw en eventuele kosten, zoals opmaak- en aanpassingskosten na het tweede concept, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. De prijs heeft betrekking op het plaatsen van een of meerdere advertenties in één of meerdere door BPM Medica uitgegeven magazines. Het tarief heeft betrekking op het vervaardigen (ontwerpen) van advertenties.
 4. De prijs wordt vastgesteld op basis van de advertentieruimte en eventueel de plaats in het magazine waar de advertentie wordt geplaatst.
 5. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens c.q. bescheiden en deze gegevens c.q. bescheiden onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is BPM Medica gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of de verwachte publicatietermijnen aan te passen.
 6. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 7. Getoonde voorbeelden van advertenties alsmede opgaven van kleuren, kwaliteit, formaten, wijze van uitvoering en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van BPM Medica zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 8. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan door BPM Medica gedane mededelingen of opgaven omtrent verwachte verschijningsfrequentie, publicatiedata, oplages, prognoses, verspreiding e.d van de magazines.
 9. BPM Medica is gerechtigd de overeengekomen vaste prijs te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van BPM Medica en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen prijs.
 10. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor BPM Medica (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- c.q. tariefwijzigingen bij de door BPM Medica ingeschakelde derden, is BPM Medica gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
 11. Bij duurovereenkomsten is BPM Medica gerechtigd om jaarlijks een reguliere prijsverhoging door te voeren en door te berekenen aan de wederpartij. Ingeval BPM Medica de prijzen buiten de reguliere jaarlijkse prijsverhogingen wenst aan te passen, zal zij de wederpartij uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de tussentijdse prijswijziging schriftelijk informeren.

Artikel 5:  Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BPM Medica het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van BPM Medica.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
 2. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens c.q. bescheiden tijdig op de door BPM Medica gewenste wijze aan BPM Medica ter beschikking stelt en dat deze voldoen aan de door BPM Medica opgegeven (technische) specificaties;
 3. hij op eerste verzoek van BPM Medica en binnen de door BPM Medica gestelde termijn alle noodzakelijke informatie verschaft en alle noodzakelijke medewerking verleent die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het beoordelen van concepten, proefdrukken etc.;
 4. hij uit eigen beweging al die informatie aan BPM Medica verstrekt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs behoort te weten dat deze van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 5. eventuele door de wederpartij aan BPM Medica verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten
 6. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens c.q. bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart BPM Medica voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens c.q. bescheiden.
 7. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is BPM Medica gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 8. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en BPM Medica nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van BPM Medica om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

 1. BPM Medica verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of. over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft dan wel waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. BPM Medica zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. BPM Medica zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat­regelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers en andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien BPM Medica als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers c.q. andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Artikel 8: Risico van opslag informatie

 1. BPM Medica zal alle van de wederpartij ontvangen infor­matie c.q. bescheiden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde ongewenste toegang tot deze informatie c.q. bescheiden te voorkomen.
 2. Na plaatsing van de advertentie is BPM Medica gerechtigd de informatie c.q. bescheiden in eigen beheer op te slaan gedurende een periode van 12 maanden. Na afloop van deze periode heeft BPM Medica het recht om deze informatie c.q. bescheiden – na voorafgaande kennisgeving aan de wederpartij – te vernietigen dan wel de informatie c.q. bescheiden voor rekening en risico van de wederpartij aan hem terug te sturen.
 3. BPM Medica is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van BPM Medica of haar leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan BPM Medica verstrekte informatie c.q. bescheiden.

Artikel 9: De advertentie

 1. BPM Medica is gerechtigd de opdracht tot vervaardiging c.q. plaatsing van een advertentie te weigeren wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, strijdigheid met de eigen belangen van BPM Medica of om haar moverende redenen, zonder verplicht te zijn de wederpartij de reden op te geven. BPM Medica zal de wederpartij hierover uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van de opdracht c.q. bescheiden schriftelijk informeren.
 2. De wederpartij kan uitsluitend advertenties plaatsen die betrekking hebben op zijn eigen bedrijf dan wel het bedrijf van zijn opdrachtgever.
 3. Tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de wederpartij geen aanspraak maken op plaatsing van de advertentie op een specifieke door hem gewenste of aangewezen plek in het magazine. BPM Medica kan een dergelijk verzoek slechts inwilligen indien en voor zover dit, al dan niet per afzonderlijke editie of oplage, mogelijk en in technisch opzicht realiseerbaar is, een en ander ter beoordeling van BPM Medica. BPM Medica heeft op dit punt een inspanningsverplichting.

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang van de werkzaamheden c.q. de plaatsing van de advertentie wordt vertraagd doordat:
 2. BPM Medica niet tijdig alle noodzakelijke gegevens c.q. bescheiden van de wederpartij heeft ontvangen dan wel deze gegevens c.q. bescheiden niet tijdig op de door BPM Medica gewenste wijze aan BPM Medica ter beschikking worden gesteld c.q. niet voldoen aan de door BPM Medica opgegeven (technische) specificaties;
 3. BPM Medica niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
 4. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft BPM Medica recht op een zodanige verlenging van de plaatsingstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. BPM Medica zal zich inspannen zowel de overeengekomen werkzaamheden als de plaatsing van de advertentie binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is BPM Medica gerechtigd de hiermee gemoeide kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of plaatsing(en) als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze c.q. data kan worden uitgevoerd of indien de wederpartij verzoekt om uitbreiding van de advertentieruimte, zal BPM Medica met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. BPM Medica zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en/of de overeengekomen plaatsing(en). Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft BPM Medica in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden.
 7. Meerwerk dient schriftelijk tussen BPM Medica en de wederpartij overeengekomen te worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de opdracht voortvloeiende extra werkzaamheden en/of plaatsingen. BPM Medica is gerechtigd de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen.
 8. Indien het overleggen van een proefdruk voorafgaand aan de plaatsing van de advertentie is overeengekomen, zal de wederpartij de proefdruk van door BPM Medica te vervaardigen bescheiden zorgvuldig controleren en binnen 5 werkdagen na ontvangst zijn reactie aan BPM Medica kenbaar maken. Indien nodig, wordt de proefdruk door BPM Medica aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. BPM Medica is gerechtigd om te verlangen dat de proefdruk voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij.
 9. Ingeval BPM Medica in reeds goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is BPM Medica gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 11: Reclames

 1. De wederpartij is verplicht direct bij ontvangst van het magazine waarin de advertentie is geplaatst tot controle van de advertentie over te gaan en eventuele zichtbare fouten en/of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen binnen 5 dagen na ontvangst  aan BPM Medica te melden, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevesti­ging ervan aan BPM Medica.
 2. Overige klachten dienen direct na ontdekking – doch binnen 5 dagen na ontdekking dan wel nadat deze redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt – schriftelijk aan BPM Medica te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan BPM Medica is gemeld, wordt de advertentie geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en conform hetgeen is overeengekomen te zijn geplaatst.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 5. De wederpartij dient BPM Medica in staat te stellen de klacht te onderzoeken en is in dit kader gehouden alle gevraagde medewerking aan BPM Medica te verlenen.
 6. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van een advertentie die vooraf als proefdruk aan de wederpartij is voorgelegd, de wederpartij deze proefdruk heeft goedgekeurd en de geplaatste advertentie overeenkomt met de goedkeurde proefdruk of indien de advertentie overeenkomt met de door de wederpartij aan BPM Medica aangeleverde bescheiden.
 7. Ingeval van een terechte klacht zal BPM Medica kosteloos zorg dragen voor herplaatsing van de advertentie, rectificatie of – indien rectificatie of herplaatsing geen zin (meer) heeft – restitutie van c.q. een reductie op de prijs. Een en ander ter keuze van BPM Medica. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. BPM Medica zal er voor zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden alsmede de plaatsing naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd. Buiten de expliciet overeengekomen kwaliteitseisen aanvaardt BPM Medica geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is BPM Medica slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van BPM Medica voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personenschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien BPM Medica aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van BPM Medica te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van BPM Medica niet uitkeert of de schade niet onder een door BPM Medica gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van BPM Medica beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden en/of uitgevoerde plaatsing.
 4. De wederpartij dient BPM Medica uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 5. Indien BPM Medica haar werkzaamheden dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte bescheiden, is BPM Medica slechts verantwoorde­lijk voor plaatsing overeenkomstig hetgeen is overeengekomen.
 6. BPM Medica is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan:
 7. door te late dan wel voortijdige (post)bezorging c.q. verspreiding door derden;
 8. doordat de verwachte publicatiedata, verschijningsfrequentie, oplages of prognoses niet zijn gehaald;
 9. doordat de geplaatste advertentie qua kleur, weergave, helderheid, contrast e.d. niet identiek is aan de door de wederpartij geleverde bescheiden c.q. de door de wederpartij goedgekeurde bescheiden;
 10. door fouten, onvolledigheden en/of onjuistheden in gegevens, bescheiden en informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan BPM Medica zijn verstrekt;
 11. door het los raken van monsters zoals sachets, proefzakjes e.d. die bij de advertentie horen;
 12. door schending van de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart BPM Medica tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoe­ding van dergelijke schade.

 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van BPM Medica of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal BPM Medica de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 13: Betaling

 1. BPM Medica is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald of indien geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan BPM Medica een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door BPM Medica betaling alsnog uitblijft, heeft BPM Medica bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
 5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is BPM Medica gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 6. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is BPM Medica gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft BPM Medica eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 7. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door BPM Medica ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van BPM Medica te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op BPM Medica. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 14: Intellectuele eigendom

 1. BPM Medica is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door BPM Medica in het kader van de overeenkomst verrichte ontwerpwerkzaamheden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan BPM Medica voorbehouden.
 3. Alle door BPM Medica vervaardigde bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij binnen de kaders van de advertentieovereenkomst en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BPM Medica niet worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennisneming van derden worden gebracht.
 4. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan BPM Medica te verstrekken of verstrekte gegevens c.q. bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die BPM Medica door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart BPM Medica voor aanspraken van deze derden.
 5. BPM Medica is gerechtigd om de naam, het merk, het logo, de reclameboodschap, de advertentie van de wederpartij te gebruiken op beurzen en af te beelden in brochures en op de website e.d. voor promotionele doeleinden ten behoeve van haarzelf, zonder daarvoor enige vergoeding aan de wederpartij te zijn verschuldigd.

Artikel 15:  Verbod overname personeel

Het is de wederpartij niet toegestaan om een of meerdere medewerkers van BPM Medica of van de door haar ingeschakelde derden in dienst te nemen of anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken zonder voorafgaand overleg daarover met BPM Medica.

Artikel 16: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is BPM Medica gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 1. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 17: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of BPM Medica, is BPM Medica gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van BPM Medica wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van BPM Medica, van de door haar ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van BPM Medica.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van BPM Medica en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, stroomstoringen, computer- en internetproblemen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane moeilijkheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens BPM Medica tot aan dat moment na te komen.

Artikel 18: Annulering, opschorting

 1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan BPM Medica een door BPM Medica nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door BPM Medica gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. BPM Medica is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal BPM Medica vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. BPM Medica is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is BPM Medica gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. BPM Medica is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is BPM Medica gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van BPM Medica te vergoeden.
 6. Indien de eerste advertentie, door aan de wederpartij toe te rekenen omstandigheden, niet binnen 3 maanden na aanvangsdatum van de advertentieovereenkomst geplaatst is, behoudt BPM Medica zich het recht voor de overeenkomst te annuleren en de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

Artikel 19:  Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen BPM Medica en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar BPM Medica is gevestigd, zij het dat BPM Medica altijd de be­voegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 3. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is BPM Medica gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.


24 december 2021

 

 

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.